Parametrik Engineering

KONSTRUKCIJA + SIMULACIJE + IN?ENJERING

Va? uspjeh je na?a misija!

TKO SMO MI?

Parametrik d.o.o. je osnovan kao strojarski in?enjerski ured koji neprestano te?i najvi?oj kvaliteti izvedbe u svakom pogledu.

Misija

Va? uspjeh je na?a misija!

Povijest

2007 – PARAMETRIK je osnovan kao strojarski in?enjerijski ured
2008 – Uvo?enje sustava osiguranja kvalitete ISO 9001:2008
2010 – Uvo?enje sustava upravljanja uredom
2012 – Preseljenje u novi ured (200 m2)

Kvaliteta

100% na?eg in?enjeringa se odnosi na automobilsku industriju.
“A” dobavlja? od 2009 sa ocjenom 1,5 (Raspon 1–2,5).

ZA?TO PARAMETRIK?

Efikasnost

Pravi put je simultani in?enjering!

Specijalizirani smo za simultani in?enjering koji omogu?uje da se ukupno vrijeme projekta ?to vi?e smanji. To se posti?e tako da se preklapaju vremena izrade alata s dizajnom proizvoda i proizvodnjom.

Pouzdanost

Na?a odgovornost ne zavr?ava okon?anjem projekta!

Dat ?emo Vam podr?ku na zajedni?kim projektima bilo kada u budu?nosti.

Simultani in?enjering

Planiranje projekta Pregled kod kupca Zajedni?ki pregled Interna kontrola Podaci za izradu modela Interna kontrola Pregled kod kupca Isporuka zavr?ne konstrukcije

Najbolja praksa

Praksa automobilske industrije najvi?eg intenziteta!

Na?i djelatnici dobro poznaju ?iroki raspon standarda i procedura najzna?ajnijih proizvo?a?a u auto industriji. S obzirom da smo uklju?eni u transnacionalne projekte sposobni smo komunicirati na engleskom i njema?kom jeziku. Posjedujemo veliko iskustvo u CAD Catia Part, GSD i Assembly design modeliranju.

Povjerljivost

Zbog ?ega ne bi ste pove?ali sigurnost Va?ih projekata podjelom in?enjeringa izme?u dva izvo?a?a?

S povjerenjem od nas mo?ete o?ekivati najvi?i stupanj povjerljivosti, od slanja Va?eg upita za ponudu do za uvijek. Va?e informacije, podaci, standardi i upute ?e biti apsolutno za?ti?eni. Oni ne?e biti dostupni tre?oj strani pod nikakvim okolnostima.

Efikasnost

Pravi put je simultani in?enjering!

Specijalizirani smo za simultani in?enjering koji omogu?uje da se ukupno vrijeme projekta ?to vi?e smanji. To se posti?e tako da se preklapaju vremena izrade alata s dizajnom proizvoda i proizvodnjom.

Pouzdanost

Na?a odgovornost ne zavr?ava okon?anjem projekta!

Dat ?emo Vam podr?ku na zajedni?kim projektima bilo kada u budu?nosti.

Simultani in?enjering

Planiranje projekta Pregled kod kupca Zajedni?ki pregled Interna kontrola Podaci za izradu modela Interna kontrola Pregled kod kupca Isporuka zavr?ne konstrukcije

Najbolja praksa

Praksa automobilske industrije najvi?eg intenziteta!

Na?i djelatnici dobro poznaju ?iroki raspon standarda i procedura najzna?ajnijih proizvo?a?a u auto industriji. S obzirom da smo uklju?eni u transnacionalne projekte sposobni smo komunicirati na engleskom i njema?kom jeziku. Posjedujemo veliko iskustvo u CAD Catia Part, GSD i Assembly desingn modeliranju.

Povjerljivost

Zbog ?ega ne bi ste pove?ali sigurnost Va?ih projekata podjelom in?enjeringa izme?u dva izvo?a?a?

S povjerenjem od nas mo?ete o?ekivati najvi?i stupanj povjerljivosti, od slanja Va?eg upita za ponudu do za uvijek. Va?e informacije, podaci, standardi i upute ?e biti apsolutno za?ti?eni. Oni ne?e biti dostupni tre?oj strani pod nikakvim okolnostima.

Efikasnost

Pravi put je simultani in?enjering!

Specijalizirani smo za simultani in?enjering koji omogu?uje da se ukupno vrijeme projekta ?to vi?e smanji. To se posti?e tako da se preklapaju vremena izrade alata s dizajnom proizvoda i proizvodnjom.

Pouzdanost

Na?a odgovornost ne zavr?ava okon?anjem projekta!

Dat ?emo Vam podr?ku na zajedni?kim projektima u bilo kada u budu?nosti.

Najbolja praksa

Praksa automobilske industrije najvi?eg intenziteta!

Na?i djelatnici dobro poznaju ?iroki raspon standarda i procedura najzna?ajnijih proizvo?a?a u auto industriji. S obzirom da smo uklju?eni u transnacionalne projekte sposobni smo komunicirati na engleskom i njema?kom jeziku. Posjedujemo veliko iskustvo u CAD Catia Part, GSD i Assembly design modeliranju.

Povjerljivost

Zbog ?ega ne bi ste pove?ali sigurnost Va?ih projekata podjelom in?enjeringa izme?u dva izvo?a?a?

S povjerenjem od nas mo?ete o?ekivati najvi?i stupanj povjerljivosti, od slanja Va?eg upita za ponudu do za uvijek. Va?e informacije, podaci, standardi i upute ?e biti apsolutno za?ti?eni. Oni ne?e biti dostupni tre?oj strani pod nikakvim okolnostima.

Njema?ka kvaliteta za pristupa?nu cijenu!

Ako ?elite najvi?u kvalitetu in?enjeringa koja ?e oja?ati Va?u tr?i?nu poziciju u odnosu na konkurenciju, tada je PARAMETRIK pravi izbor.

Interni in?enjering Tools and Dies production Developing of the new product Parametrik engineering Testing, Patenting, Registration Marketing Advertising Sales Interni in?enjering Vanjski in?enjering Prihodi Tro?kovi Breaking point Vrijeme ROI Skra?enje trajanja razvoja Smanjenje tro?kova
Interni in?enjering Tools and Dies production Testing, Patenting, Registration Marketing Advertising Sales Interni in?enjering Vanjski in?enjering Prihodi Tro?kovi Breaking point Vrijeme ROI

VRSTE USLUGA

Osnovna djelatnost

Konstrukcija alata za lim

Konstrukcija alata za oblikovanje lima je na?a primarna djelatnost od samog osnutka tvrtke. Sudjeluju?i u najslo?enijim projektima stekli smo me?unarodnu reputaciju za konstrukciju prema najstro?im standardima za OEM dobavlja?e.

Od ideje do proizvoda

Od UMJETNOSTI preko ZNANOSTI i TEHNOLOGIJE do PROIZVODA

 • Alati


  od ?tanci

 • Alati


  do alata

 • Alati


  od alata za krojenje platine

 • Alati


  do najslo?enijih alata

 • Alati


  za izradu jednog dijela

 • Alati


  za izradu dva dijela

 • Alati


  ili ?ak ?etiri dijela

 • Alati


  od strukturnih unutarnjih dijelova

 • Alati


  od strukturnih unutarnjih dijelova

 • Alati


  do vanjskih "Class A" dijelova

 • Alati


  do vanjskih "Class A" dijelova

Proces

Dizajn proizvoda

Zahvaljuju?i na?em vi?egodi?njem interdisciplinarnom iskustvu u mogu?nosti smo na najefikasniji na?in pretvoriti Va?e ideje u industrijski proizvod.

KONTAKT

?to mi tra?imo?

In?enjere specijaliste

Ukoliko imate in?enjerskog iskustva vi?e od 7 godina u:

 • Simulaciji dubokog vu?enja i izradi metoda (Autoform, Pam-Stamp)
 • Konstrukciji alata za lim ili dizajnu proizvoda za automobilsku industriju

Partnere

Europske tvrtke koje ?ele oja?ati svoju tr?i?nu poziciju, kroz razvoj dugotrajnih partnerskih odnosa sa na?om tvrtkom.

Apsolventi

?elite li zapo?eti svoju karijeru u tvrtci u kojoj ?ete ste?i najnovije tehni?ke i profesionalne vje?tine?
Da li Vam je prijateljsko i kooperativno radno okru?enje va?no?

Ukoliko ste apsolvent ili planirate diplomirati uskoro i ukoliko imate dobro znanje iz:

 • Strojarskog in?enjeringa,
 • Catia V5 CAD software-a,
 • njema?kog i engleskog jezika.

Tada ste na pravoj adresi!

Kontaktirajte nas - Po?aljite poruku

Izaberite vrstu poruke:

 • Parametrik d.o.o.
 • HR-10000 Zagreb
  Zagreba?ka cesta 143a
Designed by Aplitap
有些人说,刘燕酿制效果真的很棒吗?为什么这么不可思议呢粉嫩公主酒酿蛋?其实丰胸本来就不难,只要让乳腺通畅,整理身体,吸收胸部必要的营养物质丰胸产品,自然就会变大。另外,酿酒蛋丰胸的确历史悠久,有着五千多年的历史,除了长达七年的研究之外丰胸方法,有效果当然不是我的共享来到这里,感谢我的帮助和鼓励。如果想知道更多的话丰胸食物,可以咨询粉嫩公主酒酿蛋正品总代媛媛,变成大胸不是梦。